FIT FOR FLEXI

SPOLUPRÁCECOOPERATION
Stacks Image 3
Stacks Image 4
Stacks Image 1610
LMC – Flexibilní trh práce
flexibilni.lmc.eu

Společnost LMC je lídrem českého elektronického trhu práce. Na své platformě „Flexibilní trh práce“ přináší argumenty a inspiraci pro prosazení změn.
Stacks Image 1045
PeknyDen.cz
www.peknyden.cz

Tipy pro volný čas s dětmi. Více než 2000 míst a akcí z celé ČR, kde si užijete pěkný den: herny, sportoviště, restaurace a ubytování přátelské dětem, kroužky, dětská představení …
Stacks Image 1061
AktivniMama.cz
www.aktivnimama.cz

Stránky pro ženy, které hledají cestu, jak skloubit své rodinné a profesní zájmy, články a praktické informace pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.
Stacks Image 1065
Ententyky.cz
www.ententyky.cz

Programy pro děti a jejich rodiče. Kulturní akce, kurzy, informace o hlídání a mateřských centrech, nápady na výlety s dětmi...
Stacks Image 1342
Společnost přátelská rodině
www.familyfriendly.cz

Projekt zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.
Stacks Image 1408
MUM – Rodinné centrum
www.rcmum.cz

Rodinné centrum MUM je podpora rodiny. Posláním občanského sdružení MUM je vytvářet přátelský prostor pro rodiče a děti, kde se mohou setkávat, navazovat přátelství, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet se. Aktivit sdružení směřují napříč generacemi.
Stacks Image 1612
APERIO
www.aperio.cz

Posláním občanského sdružení je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.
Stacks Image 1649
flexipraca.sk
www.flexipraca.sk

Pracovně-informační portál Flexipraca.sk je jediný portál na Slovensku zaměřený na flexibilní formy práce. Cílem je vybudovat prostor pro zájemce o flexibilní pracovní uplatnění a pro ty, kteří tuto formu práce využívají.
Stacks Image 1651
Kamarád - Nenuda o. s.
www.nenuda.eu

Aktivity sdružení jsou zaměřeny na rodiny s dětmi a spojení dvou generací. Činnost je zaměřena na organizaci volnočasových aktivit pro děti i celé rodiny, zabezpečování prázdninového provozu pro děti a pořádání společných pobytů pro rodiny.
Stacks Image 1715
Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči
pracenadalku.trebic.cz

Koordinační centrum práce na dálku se na jedné straně zaměřuje na podporu zaměstnanosti sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, na straně druhé na zavádění a šíření způsobu práce na dálku mezi zaměstnavateli primárně v kraji Vysočina.
Stacks Image 1717
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
www.rhkhradec.cz

Hospodářská komora KHK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v Královéhradeckém kraji. Chrání zájmy svých členů - malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor.
Stacks Image 1805
mámavpráci.cz
www.mamavpraci.cz

Jediný specializovaný karierní portál pro maminky. Nabídky práce s nějakou formou flexibility, možnost vytvoření vlastního profilu, který je přístupný zaměstnavatelům. Zajímavé články a rady odborníků na témata návratu do práce a slaďování profesního a rodinného života.
Stacks Image 1807
CRISTAL
cristal.grafia.cz

Projekt CRISTAL je zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života v podnicích Plzeňského kraje.
Stacks Image 1223
RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz

Rodinné centrum Heřmánek se zaměřuje na oblast podpory a rozvoje rodičovských kompetencí a slaďování profesního, rodinného a osobního života. Nabízí volnočasové aktivity, vzdělávání, poradenství.
Stacks Image 1225
SVI AJAK
www.sviajak.cz

Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského je instituce s více než třicetiletou tradicí v oblasti dalšího vzdělávání. Zaměřuje se na jazykové vzdělávání, vzdělávání ve veřejné správě, další vzdělávání pedagogických pracovníků a rekvalifikační kurzy.
Stacks Image 1227
GENDER Consulting
genderconsulting.cz

GENDER Consulting působí jako expertní konzultační, vzdělávací a informační společnost v oblasti rovných příležitostí mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.
Stacks Image 1314
KlubK2,o.p.s.
www.klubk2.cz

Je neziskovou organizací, která poskytuje komplexní podporu rodinám s dětmi. Nabízí kurzy pro děti i rodiče, dětský klub, rekvalifikační kurzy, poradenství i sociální služby.
Stacks Image 2003
Koordinační centrum Hodonín
www.hodonin.eu

Mezinárodní projekt "Pracujte na dálku" se zaměřuje na snižování nezaměstnanosti a zlepšování pracovních podmínek formou práce na dálku a také konzultací k zavádění těchto forem práce prostřednictvím Koordinačního centra Hodonín.
Stacks Image 2118
Pracovní portál pracezeny.cz
www.pracezeny.cz

Vnímáme silně, že bez pracovních příležitostí (relevantní nabídky a poptávky) jsou životní podmínky pro všechny z nás citelně těžší. Chceme pomoci ženám a firmám vybalancovat pracovní a soukromý život. Expertní pracovní portál „pracezeny“ má jedno poslání a to zdvojnásobit procento flexibilních pracovních úvazků v ČR do roku 2018 ze současných 4.7 % na 9.4 %.
Stacks Image 2363
ŠKODA AUTO Vysoká škola
www.savs.cz

ŠKODA AUTO Vysoká škola je prestižní soukromou vysokou školou, která byla založena roku 2000 jako první a doposud jediná firemní vysoká škola v České republice. Jejím zřizovatelem je ŠKODA AUTO se sídlem v Mladé Boleslavi, jedna z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v České republice a jedna z největších evropských automobilových značek koncernu Volkswagen. Nabízí akreditované podnikohospodářské bakalářské a magisterské obory v českém i anglickém jazyce. Součástí společného základu všech oborů jsou rovněž základy technických disciplín.
Stacks Image 6011
Edumenu.cz
www.edumenu.cz

Vzdělávací portál Edumenu.cz provozuje v ČR již od roku 2007 společnost Education, s.r.o. Portál obsahuje rozsáhlé databáze o vzdělávacích kurzech a školeních, studiích na školách, konferencích a kongresech, konferenčních a seminárních prostorech a personálních informačních systémech.
Stacks Image 1600
LMC - Flexible labour market
flexibilni.lmc.eu

LMC is the leader of the Czech electronic labour market. Its platform "Flexible labour market" brings arguments and inspiration to implement changes.
Stacks Image 1497
PeknyDen.cz
www.peknyden.cz

Tips for leisure time activities with children. More than 2000 places and events from the Czech Republic, where you can enjoy a pleasant day: playrooms, sports facilities, child-firendly restaurants and hotels, clubs, children's shows ...
Stacks Image 1513
AktivniMama.cz
www.aktivnimama.cz

Website for women who are looking for a way to balance their family and professional interests. Articles and practical information for parents on maternity and parental leave.
Stacks Image 1529
Ententyky.cz
www.ententyky.cz

Programmes for children and their parents. Cultural events, courses, information on nursery centres, ideas for trips with children ...
Stacks Image 1608
Společnost přátelská rodině
www.familyfriendly.cz

Project concentrating on motivation of employers for implementation of equal opportunities and application of measures for hamonising family and professional life of their employees. Emphasis is put on family in every stage of life - in other words on all generations and their needs.
Stacks Image 1596
MUM – Rodinné centrum
www.rcmum.cz

MUM Family Centre is a support of the family. The mission of the association is to create a friendly space for parents and children, where they can meet, build friendships, share experience, learn and develop. Activities of the association are aimed across generations.
Stacks Image 1598
APERIO
www.aperio.cz

The mission of the association is to support informed choice, personal responsibility and active approach to parenting. It seeks to improve maternity and parenting services and supports equal treatment of women and men in the family and in the labour market.
Stacks Image 1683
flexipraca.sk
www.flexipraca.sk

Labour market information portal Flexipraca.sk is the only portal in the Slovak Republic focused on flexible forms of employment. The purpose is to build a space for those interested in flexible jobs and for those who use this form of work.
Stacks Image 1681
Kamarád - Nenuda o. s.
www.nenuda.eu

The association's activities are focused on families with children and the connection between two generations. It offers organization of leisure activities for children and families, providing holiday programmes for children and organizing collective stays for children.
Stacks Image 1747
Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči
pracenadalku.trebic.cz

Telework Coordination Centre supports primarily the employment of socially disadvantaged people in the labour market. Secondly, the centre promotes the teleworking itself among the employers in Vysočina region.
Stacks Image 1749
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
www.rhkhradec.cz

Chamber of commerce KHK is a body representing the business community in Hradec Králové region. This organization protects the interests of its members - small, medium and large enterprises, which are associated in the regional network of chambers.
Stacks Image 1849
mámavpráci.cz
www.mamavpraci.cz

Mamavpraci.cz is a unique web portal gathering flexible jobs opportunities and jobs with some forms of flexibility. Users can create their own profile which is accessible to employers. Interesting articles and expert advice on topics related to returning to work after parental leave or reconciling work and family life can be found on this portal too.
Stacks Image 1851
CRISTAL
cristal.grafia.cz

CRISTAL is a project primarily aimed at promotion of equal opportunities for women and men in the labour market and the reconciliation of work and family life in the enterprises of Plzen Region.
Stacks Image 1271
RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz

The family center “Heřmánek” focuses on the promotion and development of parenting skills and balancing work, family and personal life. It offers leisure time activities, further education and counseling.
Stacks Image 1273
SVI AJAK
www.sviajak.cz

Central Bohemia Training Institute of Comenius Academy is an institution with more than thirty years of tradition in the field of further education and training. It focuses on language education, training in public administration, in-service training for teachers and retraining courses.
Stacks Image 1275
GENDER Consulting
genderconsulting.cz

GENDER Consulting acts as an expert consulting, education and information organization in the field of equal opportunities for men and women and their status in the society.
Stacks Image 1350
KlubK2,o.p.s.
www.klubk2.cz

It´s a non-profit organization that offers a comprehensive support for families with children. It provides courses for children and parents, kids ´club, retraining courses, counselling or social services.
Stacks Image 2032
Koordinační centrum Hodonín
www.hodonin.eu

International project "Teleworking" is aimed at reducing unemployment and improving working conditions in the form of telework and providing consultation on implementation of these forms of employment by the Coordination Centre Hodonin.
Stacks Image 2151
Web portal pracezeny.cz
www.pracezeny.cz

We feel strongly that without job opportunities (the relevant supply and demand), the living conditions are for all of us considerably more difficult. We would like to help women and businesses to balance work and personal life. The expert web portal "pracezeny" has one mission: to double the percentage of flexible working time arrangements in the Czech Republic by 2018 from the current 4.7 % to 9.4 %.
Stacks Image 2402
ŠKODA AUTO University
www.savs.cz

ŠKODA AUTO University is a prestigious private university founded in 2000 as the first and the only company university in Czech Republic. Its founder ŠKODA AUTO, seated in Mladá Boleslav, is one of the most important and most dynamically evolving companies in the Czech republic and one of the largest brands of the Volkswagen concern. It offers accredited Bachelor and Master degree programmes in Business Economics in both Czech and English languages. A part of all fields of study are basics of technical disciplines.
Stacks Image 6050
Edumenu.cz
www.edumenu.cz

Educational portal Edumenu.cz operates in the Czech Republic since 2007, the company Education, s.r.o. The portal contains an extensive database of courses and trainings, studies at schools, conferences and congresses, conference and seminar facilities and personnel information systems.