FIT FOR FLEXI

PARTNEŘIPARTNERS
Stacks Image 3
Stacks Image 4

V projektu FIT FOR FLEXI jsou zapojeni partneři ze čtyř evropských zemí:


Channel Crossingswww.chc.cz

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings působí na českém trhu již od roku 1993. Za tuto dobu nasbírala řadu zkušeností, které její pracovníci využili při realizaci více než 15 vzdělávacích projektů podpořených z Evropského sociálního fondu a Programu celoživotního učení. Channel Crossings je vedoucím celého projektového týmu.


Spiraliswww.spiralis-os.cz

Český partner projektu je nezisková organizace, která je zkušeným mediátorem problematiky rovných příležitostí a podpory žen na rodičovské dovolené. Naším cílem je společně přispět k informovanosti zaměstnavatelů, rodičů i široké veřejnosti o různých typech flexibilního pracovního uplatnění a zviditelnit přínosy jejich využití v praxi.


FIAPwww.fiap-ev.de

FIAP e.V. je německý Institut pro výzkum inovativních forem organizace práce a prevenci. Jeho cílem je přispět prostřednictvím aplikovaného výzkumu k sociálně a ekonomicky udržitelnému systému organizačních forem práce.
Inspirací jsou pro nás výstupy projektu „FlexiBalance“, který do pracovního prostředí přináší inovativní koncepty personálních služeb podporujících sladění rodinného a pracovního života.


Vårgårda kommunwww.vargarda.se

Švédským partnerem je městský úřad obce Vårgårda. K jeho posláním patří poskytovat podporu nezaměstnaným a navrhovat nové koncepty pracovně orientované intervence.
Partnery jsou pro nás specialisté i terénní pracovníci z odboru práce, kteří realizují projekt „Winning Arena“ zaměřený mimo jiné na podporu spolupráce mezi zaměstnavateli a uchazeči o flexibilní pracovní uplatnění.


Muster-inwww.musterin.pl

Polský partner je vzdělávací organizací s více než dvacetiletou zkušeností s realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
V rámci mezinárodní spolupráce budeme čerpat především z praktických zkušeností partnera s tvorbou tréninkových programů a poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce, a to především ženy s malými dětmi.


In the FIT FOR FLEXI project are involved partners from four European countries:


Channel Crossingswww.chc.cz

The Channel Crossings language and educational agency has been active in the Czech market since 1993. Over the past 19 years we have gained experience that we have used for implementation of more than 15 educational projects funded by the European Social Fund and the Lifelong Learning Programme. Channel Crossings is the leader of the project team.


Spiraliswww.spiralis-os.cz

The Czech project partner is a nonprofit organization which is an experienced mediator in the field of equal opportunities and support for parents on parental leave. Our mutual aim is to contribute to the greater awareness of employers, parents and the general public about the different types of flexible working time arrangements and highlight the benefits of their use in practice.


FIAPwww.fiap-ev.de

FIAP e.V. is a non-profit Research Institute for Innovative and Preventive Job Design. Its objective is to make a contribution through applied research to a socially and economically sustainable structuring of work in Germany.
The inspiration for us are the outcomes of the project "FlexiBalance". This project brings innovative concepts of personal services into the work environment to support the reconciliation of work and life.


Vårgårda kommunwww.vargarda.se

The Swedish partner is the Vårgårda municipality. Its mission is to provide support to unemployed persons and to propose and coordinate new concepts of work-oriented interventions.
The partners are specialists and social workers from the labour office department, who are currently carrying out the project "Winning Arena". This project is also aimed at promoting of cooperation between employers and unemployed persons interested in flexible working time arrangements.


Muster-inwww.musterin.pl

The Polish partner is an educational organization with more than twenty years of practical experience with implementation of projects focused on development of human resources.
In the framework of transnational cooperation, we will use the partner experience with training programmes and counselling given to people disadvantaged in the labour market, particularly women with young children.